Erklæring om beskyttelse av personopplysninger

Dersom du har registrert produktet ditt på hjemmesiden, har vi samlet inn personopplysninger om deg i forbindelse med registreringen din.

I denne forbindelse skal vi etter Artikkel 13 i Personvernforordningen gi deg følgende opplysninger.

1. Identitet og kontaktopplysninger for den dataansvarlige
Gorenje Group Nordic A/S er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysningene som vi har registrert om deg. Du finner kontaktopplysningene våre nedenfor:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
CVR-nr. 56216111
Telefon: +45 36721144
E-post: marketing@gorenjegroup.com

Vi har utnevnt en behandlingsansvarlig. Du finner kontaktopplysningene til vår behandlingsansvarlige nedenfor:

Mitja Kozar
Gorenje Group
Telefon: +386 3 899 1093
E-post: Mitja.Kozar@gorenje.com

2. Formålene og rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene
Vi behandler disse personopplysningene med det formål å yte kundeservice i form av levering av goder og fordeler, inkludert utstedelse av personlige garantibeviser samt levering av kampanjevarer. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen følger av Personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b, der det fremgår at behandling av personopplysninger er lovlig dersom den er nødvendig for å oppfylle en kontrakt.

De legitime interesser som begrunner behandlingen, er hensynet til forbrukerinformasjon samt Hisenses mulighet for evaluering og videreutvikling av produkter og service.

3. Mottagere av personopplysningene
Vi gir dine personopplysninger videre til følgende databehandler:

Ponderosa
Studio 1, Cross York Street Studios
Cross York Street
Leeds
LS2 7BL

4. Tidsrommet for oppbevaring av opplysningene
Vi tar vare på opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne ivareta det formålet som opplysningene dine er knyttet til. Når vi skal vurdere hvor lang tid det er nødvendig å ta vare på personopplysningene dine, legger vi blant annet vekt på når henholdsvis garantibeviser og kampanjetilbud utløper samt vår mulighet til å dokumentere leveringen av en tjeneste ved f.eks. en påfølgende reklamasjonssak. Hvis du på dette tidspunktet er påmeldt til Hisenses nyhetsbrev, vil opplysningene dine bli slettet ved avmelding av nyhetsbrevet.

5. Plikt til å meddele personopplysninger
Man har ikke vært forpliktet til å oppgi de aktuelle personopplysningene. Det har imidlertid vært et krav for å motta goder og fordeler fra Hisense, inkludert mottagelse av kampanjegoder og/eller garantibeviser.

6. Den registrertes rettigheter
Etter personvernforordningen har den registrerte en rekke rettigheter når det gjelder vår behandling av opplysninger om den registrerte.

Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, må du ta kontakt med oss. Du har følgende rettigheter.

• Rett til å se opplysninger (innsynsrett).
Du har rett til å få innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg samt en rekke andre opplysninger.

• Rett til rettelse
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

• Rett til sletting.
I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår generelle sletting inntreffer.

• Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

• Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine.

• Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.

7. Retten til å sende inn klage til en tilsynsmyndighet
Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med den måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF. Av artikkel 13, avsnitt 1 fremgår det at den dataansvarlige skal gi den registrerte en rekke opplysninger når personopplysninger samles inn fra den registrerte.

Generelt
Gorenje er forpliktet til å sikre at personopplysninger behandles på en måte som garanterer tilstrekkelig sikkerhet og fortrolighet for registrerte som benytter seg av virksomhetens nettbaserte tjenester og løsninger.

Innhenting og behandling av personopplysninger foretas med passende fysiske og logiske sikkerhetsforanstaltninger. Hvis personopplysninger samles inn og behandles på grunnlag av samtykke fra den registrerte, behandles opplysningene frem til den registrerte tar kontakt med virksomheten og uttrykkelig trekker tilbake samtykket sitt.

Nyhetsbrev
Når du melder deg på til nyhetsbrevet vårt, bekrefter du at du gir Gorenje tillatelse til å sende nyhetsbrev med informasjon om tilbud. Les spesifikke vilkår for behandling av personopplysninger i forbindelse med at du melder deg på til nyhetsbrevet vårt her.

Ingen av de innsamlede personopplysningene overføres til et tredjeland.

All tilgang til personopplysningene må godkjennes av Gorenje GSI, d.o.o., og opplysningene er kun tilgjengelig for autoriserte personer. Det foretas ikke automatisk behandling av de oppbevarte personopplysningene.

Hvis du har flere spørsmål om kontroll med og behandling av personopplysningene dine, ber vi deg om å sende en e-post til følgende adresse: gdpr@gorenje.com.

Hvis du opplever misbruk i forbindelse med Gorenje GSI, d.o.o.s behandling av og kontroll med personopplysninger, kan du ta kontakt med den kompetente tilsynsmyndigheten: